Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của BCHTW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
20/12/2021
số 48-QĐ/TW
BCH Trung Ương
Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của BCHTW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết