Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo
20/10/2016
09-NQ/TU
Tỉnh uỷ Nam Định
Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết