Kế hoạch triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
27/03/2023
05-KH/BCĐ
Ban chỉ đạo 35 - Tỉnh ủy Nam Định
Kế hoạch triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 (kèm phụ lục Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết