Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XIII
29/11/2023
51-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XIII

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết