KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
21/02/2022
21-KH/ĐUK
Ban thường vụ Đảng ủy khối
KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết