Kế hoạch quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng
22/11/2021
Số 17-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Kế hoạch quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết