Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
07/11/2022
32-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết