Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 17-NQ/TU,06/6/2023 của BanThường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
31/07/2023
46-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết