Hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
30/10/2023
79-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết