Hướng dẫn tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X
14/03/2023
68-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết