Hướng dẫn số 21- HD/BTGTW, ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/19 11 - 10/10/2021)
11/08/2021
21- HD/BTGTW
Ban Tuyên giáo Trung ương
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết