Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
15/02/2022
16-HD/BTCTW
Ban Tổ chức Trung ương
Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết