Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
06/07/2018
12-HD/BTCTW
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, do Ban tổ chức - Ban chấp hành Trung ương ban hành

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết