Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 05-06/12/2022)
30/11/2022
395-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 05-06/12/2022)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết