CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
29/12/2023
26-CTr/ĐUK
Ban Chấp hành Đảng Bộ khối
CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết