CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện NQ số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị giai đoạn mới
20/02/2023
20-CTr/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện NQ số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị giai đoạn mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết