Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
01/08/2023
22-CTr/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết