CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI NĂM 2024
29/12/2023
25-CTr/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI NĂM 2024

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết