CHỈ THỊ Về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia GĐ 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
14/02/2022
08-CT/TU
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứngdụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điệntử phục vụ chuyển đổi số Quốc Gia

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết