Văn Phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí
17/03/2011
141-CV/VPTW
Văn Phòng Trung ương Đảng
Công văn số 141-CV/VPTW, ngày 17/3/2011 của Văn Phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết