phụ lục các biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn 16
31/10/2022
phụ lục
Ban Thường vụ
Biểu mẫu Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết