Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
23/11/2022
30-NQ/TW
Bộ Chính trị - Ban chấp hành Trung ương Đảng
Tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 30-NQ/TW, tổ chức ngày 29/11/2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết