HƯỚNG DẪN tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
12/08/2021
19-HD/BTGĐUK
Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
HƯỚNG DẪN số 19-HD/BTGĐUK Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước, do Ban tuyên giáo Đảng uỷ khối các Cơ quan và doanh nghiệp ban hành ngày 12/08/2021

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết