Hướng dẫn 08
24/08/2021
Số 08-HD/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Hướng dẫn Thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cá

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết