Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí;
28/12/2010
342-QĐ/TW
Bộ Chính trị
Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết