Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp
24/06/2008
169-QĐ/TW
Ban Bí thư Trung ương Đảng
Quy định 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết